សុភមង្គលពិតជាសាមញ្ញណាស់គឺរៀនឱ្យចេះស្កប់ស្កល់!អ្វីដែលគេហៅថាការពេញចិត្តតែងតែមានសុភមង្គល – Pelklas ស្នេហា | Pelklas

សុភមង្គលពិតជាសាមញ្ញណាស់គឺរៀនឱ្យចេះស្កប់ស្កល់!អ្វីដែលគេហៅថាការពេញចិត្តតែងតែមានសុភមង្គល

អ្នកខ្លះនិយាយថាការបាត់បង់គឺជាភាពជាក់ស្តែងជាងការកាន់កាប់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានយើងច្រើនតែមិនដឹងពីរបៀបស្រឡាញ់វា។ នៅពេលយើងបាត់បង់យើងគ្រាន់តែយល់ពីការពិតជាច្រើនហើយរស់នៅយល់។

ទោះយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាមានរឿងខ្លះដែលមិនអាចបាត់បង់ក្នុងមួយជីវិតដូចជាសុភមង្គលសុខភាពសុភមង្គលជាដើម។ ដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀនអោយចេះស្កប់ស្កល់រៀនស្រឡាញ់ពេញចិត្តរស់នៅអោយបានល្អហើយរស់នៅខ្លួនឯង!

មិនថាអ្នកបានបាត់បង់អ្វីនោះទេ!ប៉ុន្តែអស់មួយជីវិតអ្នកត្រូវចាប់យកវាស្រឡាញ់និងយករបស់ដែលបាត់បង់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកវាមកវិញព្យាយាមចំណាយពេលវេលាដែលនៅសល់របស់អ្នកហើយធ្វើឱ្យអ្វីៗដែលបាត់មានអត្ថន័យ។ , មានតម្លៃ!

មនុស្សយើងវាមានចំណេញនិងខាតនៅក្នុងជីវិត។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានវាអ្នកគួរតែស្រឡាញ់វាប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់វាកុំសោកស្តាយវា។ ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងត្រូវរៀនចេះអត់ធ្មត់ចំពោះការចំណេញនិងខាតជាពិសេសទៅលើការបាត់បង់។

សុភមង្គលពិតជាសាមញ្ញណាស់គឺរៀនឱ្យចេះស្កប់ស្កល់។ អ្វីដែលគេហៅថាការពេញចិត្តតែងតែមានសុភមង្គល។

អត្ថបទ៖Calvin