តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៤,៧០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤,៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ!!! – Pelklas តេស្តIQ | Pelklas

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ៖ តម្លៃសាំងធម្មតា ៤,៧០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៤,៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ!!!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ៤,៧០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ៤,៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

Screen Shot 2022 02 16 At 11.14.01 PM

Screen Shot 2022 02 16 At 11.14.13 PM